Logopedie

Bij logopedie houdt de logopedist zich bezig met de preventie, het onderzoek en de behandeling van stoornissen en beperkingen op het gebied van spraak, taal, stem en gehoor. Daarnaast draait logopedie om communicatie: hulpverlening bij stoornissen en beperkingen in de communicatie. Het gaat over meer dan mondeling praten. Communicatie omvat vele uitingsvormen waaronder taal, lezen en schrijven, gebaren, spraakafzien en ondersteunde communicatiesystemen.

 

Je kan bij EVA  terecht voor:

Articulatiestoornissen: Dit zijn stoornissen in de uitspraak van spraakklanken. De spraakklanken worden foutief of niet uitgesproken. We maken een onderscheid tussen fonetische articulatiestoornissen en fonologische articulatiestoornissen.

Als kinderen spraakklanken weglaten, vervangen door een andere klank of niet volledig correct uitspreken spreken we van een fonetische articulatiestoornis. Het gaat bijvoorbeeld om het niet kunnen uitspreken van de spraakklank [r].

Daarnaast hebben we de fonologische articulatiestoornissen. Het kind produceert de meeste spraakklanken correct maar gebruikt de spraakklanken in woorden niet correct. Er worden vereenvoudigingsprocessen toegepast. Alle jonge kinderen passen in de loop van hun spraakontwikkeling deze vereenvoudigingen toe. Maar als het kind deze processen langer dan normaal of atypisch toepast, spreken we van een fonologische stoornis.

Taalstoornissen: De taalontwikkeling verloopt volgens een vast patroon. Toch kan bij een aantal kinderen dit verloop vertraagd of afwijkend verlopen. We spreken dan over een primaire taalontwikkelingsstoornis. Er is geen duidelijke oorzaak aan te wijzen. De taalontwikkelingsstoornis treft zowel de ontwikkeling van de taalvorm (verbuigingen en vervoegingen en de zinsbouw), de taalinhoud (woordenschat) als het taalgebruik. Daarnaast kunnen er kenmerken optreden van hyperkinetisch gedrag en moeilijkheden met aandacht en concentratie. We spreken van een secundaire taalontwikkelingsstoornis als de taal zich niet normaal ontwikkelt als gevolg van een verstandelijke handicap, een gehoorstoornis of een psychische stoornis.

Leerstoornissen: Kinderen kunnen moeilijkheden ondervinden op school met lezen, spelling en/of rekenen. Het gaat over moeilijkheden met de schriftelijke taal ondanks een normale intelligentie. Er kunnen problemen optreden met het omzetten van de gesproken taal in geschreven taal (spelling). Maar ook het omzetten van schrijftaal naar spraak (lezen) kan moeilijk verlopen. Bij rekenstoornissen is er sprake van een achterstand voor specifieke rekenvaardigheden. Soms gaat het over een achterstand die weer ingehaald kan worden. Als er problemen optreden bij het automatiseren en de problemen hardnekkig zijn, ook na intensieve begeleiding, kunnen we spreken over een echte leerstoornis (dyslexie, dyscalculie).

Myofunctionele stoornissen: Foutieve en afwijkende mondgewoonten (bv. duimzuigen, mondademen en infantiel slikken) werken een foutieve tongligging en foutieve slikbeweging in de hand of veroorzaken. Het evenwicht tussen de spieren is onderling verstoord. De articulatie wordt vaak verstoord en het heeft een negatieve invloed op de ontwikkeling van kaak- gebitsstructuren. Orthodontische behandeling heeft ten volle nut als de myofunctionele problemen opgelost worden.

Werkwijze

Na een doorverwijzing van school, CLB, arts of op eigen initiatief kunnen ouders contact opnemen met de logopedist. Bij een eerste contact bekijken we de moeilijkheden en wordt het onderzoek ingepland. Verder licht de logopedist duidelijk de werking uit.

Op basis van de onderzoeksgegevens wordt er nagegaan of logopedische therapie noodzakelijk is en bepalen we de frequentie. De therapie vindt steeds plaats op vaste dagen. Regelmaat in therapie is essentieel voor een evolutie.

 

Tarief en terugbetaling

  • Eva is geconventioneerd. Dit wil zeggen dat we ons houden aan de tarieven die wettelijk door het RIZIV worden opgelegd. U heeft recht op terugbetaling via de mutualiteit of via het RIZIV. Dit is afhankelijk van uw mutualiteit en de aard van de problematiek. Om na te gaan of u in aanmerking komt voor verhoogde tegemoetkoming, kan u steeds uw mutualiteit raadplegen. Om terugbetaling aan te vragen zal u moeten zorgen voor voorschriften van een geneesheer-specialist. Daarna wordt er door de logopedist een dossier opgesteld om aan de mutualiteit te bezorgen.

Tarieven vanaf 1 januari 2021:

Prestatie  Gewone verzekering Verhoogde tegemoetkoming
Honorarium Terugbetaling Remgeld Honorarium Terugbetaling Remgeld
Aanvangsbilan (per 30 minuten, max. 5 keer)

Onderzoek + verslag

40,54 25,66 14,88 33,16 30,16 3,00
Evolutiebilan 66,80 36,27 30,53 47,27 42,77 4,50
Therapiesessie van 30min. op praktijk 33,40 22,83 10,57 28,33 226,33 2,00
Therapiesessie van 60min. op praktijk 67,07 45,89 21,18 56,89 52,39 4,50
Therapiesessie van 30min. op school 33,40 21,36 12,04 27,36 25,36 2,00

U heeft recht op terugbetaling via de mutualiteit of via het RIZIV. Dit is afhankelijk van uw mutualiteit en de aard van de problematiek. Om na te gaan of u in aanmerking komt voor verhoogde tegemoetkoming, kan u steeds uw mutualiteit raadplegen. Om terugbetaling aan te vragen zal u moeten zorgen voor voorschriften van een geneesheer-specialist. Daarna wordt er door de logopedist een dossier opgesteld om aan de mutualiteit te bezorgen

De therapeut

Een afspraak maken?